Οι Εγγραφές των μαθητών που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση και έχουν κατανεμηθεί από την πρώτη περίοδο εγγραφών, θα πραγματοποιούνται στο σχολείο από 25 έως 29/6 Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Yγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Οργάνωση & Λειτουργία

H Λειτουργία του Σχολείου σε 9 γλώσσες

Η Λειτουργία του Σχολείου σε 9 γλώσσες

Κατεβάστε την Ενημέρωση για τη Λειτουργία του Σχολείου σε 9 Γλώσσες σε Word 2007 ή PDF

Ελληνικά

Με βάση τους μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμους και αποφάσεις ο σύλλογος καθηγητών του 4ου ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ σας ενημερώνει ότι για τη λειτουργία του σχολείου ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Έναρξη 8:15 π.μ. Μετά την πρωινή συγκέντρωση ακολουθούν 7 διδακτικές ώρες μαθήματος. Οι πρώτες 4 ώρες διαρκούν 45 λεπτά, ενώ η 5η, 6η και η 7η διαρκούν 40 λεπτά. Μεσολαβούν διαλείμματα με την ακόλουθη διάρκεια: το πρώτο και τα δύο τελευταία 5 λεπτών ενώ τα τρία ενδιάμεσα 10 λεπτών. Λήξη μαθημάτων 2μ.μ.
 2. Οι καθηγητές μπαίνουν στις αίθουσες των τάξεων και παίρνουν απουσίες. Μετά την προσέλευσή τους, δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα. Οι μαθητές που έχουν καθυστερήσει μπαίνουν στο σχολείο, αλλά μένουν στο προαύλιο.
 3. Όταν οι μαθητές μπουν στο σχολείο, η έξοδος τους επιτρέπεται μετά τη λήξη των μαθημάτων ή με την άδεια του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του και του κηδεμόνα, εφόσον ο μαθητής είναι ανήλικος.
 4. Σε ώρες μαθήματος δεν επιτρέπεται οι μαθητές να παραμένουν εκτός των αιθουσών.
 5. Η έξοδος από την αίθουσα σε ώρα μαθήματος επιτρέπεται μόνο για λόγους ανάγκης και μετά από άδεια του καθηγητή.
 6. Η είσοδος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται για όσους έχουν αναψυκτικά, σάντουιτς κ.α., εκτός εάν τα φυλάξουν για το επόμενο διάλλειμα.
 7. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εντός των αιθουσών διδασκαλίας σε ώρες μαθήματος.
 8. Πρέπει να φροντίζουμε για την διατήρηση της καθαριότητας του σχολείου, να μη γράφουμε ή να ζωγραφίζουμε πάνω στα θρανία, στους τοίχους και να χρησιμοποιούμε τα καλάθια απορριμμάτων.
 9. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.
 10. Στα διαλείμματα όλοι αποχωρούν από τις αίθουσες, οι οποίες κλειδώνονται από τον καθηγητή.
 11. Οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε ασθένεια, δεν μπορεί να είναι πάνω από 114 ή εφόσον ο μαθητής έχει μέσο όρο τετραμήνων μεγαλύτερο από 15, τις 164. Από αυτές δεν μπορεί να είναι αδικαιολόγητες περισσότερες από 50. Ο κηδεμόνας έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες απουσίες και όχι πάνω από δύο συνεχόμενες ημέρες. Οι υπόλοιπες πρέπει να είναι δικαιολογημένες από γιατρό ή νοσοκομείο. Τα δικαιολογητικά απουσιών πρέπει να δίνονται στον υπεύθυνο του τμήματος εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Οι κηδεμόνες ενημερώνονται για το σύνολο των απουσιών μετά τις πρώτες 30 απουσίες και κατόπιν στο τέλος κάθε μήνα με ταχυδρομική επιστολή ή τηλεφώνημα.
 12. Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα ενημερώνονται με επιστολή για τη μέρα που θα μπορούν να έρχονται στο σχολείο κάθε μήνα και να ενημερώνονται για την επίδοση και τη γενική εικόνα των μαθητών.
 13. Εντός του σχολείου λειτουργεί κυλικείο που παρέχει στους μαθητές τα προβλεπόμενα από το νόμο. Ελέγχεται για τις τιμές την ποιότητα και την υγιεινή από την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου και το Υπουργείο Υγείας.

Ενημερώθηκα,

Ο/Η μαθητής/τρια Ο/Η κηδεμόνας

Πολωνικά

Πολωνικά

Μετάφραση στα πολωνικά: Ζαμπορνιάκ Φίλιππος, μαθητής - διαπολιτισμικός μεσολαβητής της Α' Τάξης του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

INFORMACJE DLA UCZNI?W, RODZIC?W I OPIEKUN?W DOTYCZ?CE FUNKCJUNOWANIA SZKO?Y

Na podstawie obowi?zuj?cych praw i decyzji komitet nauczycielski Technikum nr.4 w Atenach powiadamia rodzic?w i opiekun?w o dzia?alno?ci szko?y: 1) 8:15- rozpocz?cie 7-mio godzinnego planu lekcyjnego. Pierwsze 4 godziny lekcyjne trwaj? po 45 minut, 5-a, 6-a i 7-a po 40 minut. Przerwy mi?dzylekcyjne: pierwsza i dwie ostatnie po 5 minut, pozosta?e po 10 minut. Koniec zaj?? lekcyjnych-godzina 14:00 2) Nauczyciele wchodz? do klas, sprawdzaj? obecno?? uczni?w. Po ich wej?ciu nie wolno uczniom ju? wchodzi? do klasy. Sp??nieni uczniowie wchodz? na teren szko?y i czekaj? na boisku. 3) Uczniowie nie mog? opuszcza? terenu szko?y a? do zako?czenia godzin lekcyjnych poza wyj?tkiem: zezwolenia dyrektora lub rodzic?w-opiekun?w, je?eli dziecko jest niepe?noletnie. 4) Podczas lekcji uczniowie nie mog? przebywa? poza klas?. 5) Wyj?cie z klasy podczas lekcji jest dozwolone tylko za zgod? nauczyciela z powa?nych powod?w. 6) Nie jest dozwolone spo?ywanie posi?k?w i picie napoj?w w klasie, posi?ki i napoje musz? by? schowane i spo?yte podczas nast?pnej przerwy poza klas? lekcyjn?. 7) Zabronione jest u?ywanie telefon?w kom?rkowych lub innych sprz?t?w elektronicznych podczas lekcji. 8) Uczniowie s? zobowi?zani dba? o czysto?? szko?y, wyrzuca? ?mieci do kosza na ?mieci, zabronione jest pisanie i malowanie na ?awkach oraz ?cianach. 9) Zabronione jest palenie papieros?w we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. 10) Podczas przerw wszyscy uczniowie zobowi?zani s? opu?ci? klasy, poniewa? pomieszczenia s? zamykane przez nauczycieli. 11) Nieobecno?? z powodu choroby nie mo?e przekroczy? liczby 114, je?eli ucze? otrzyma? ?redni? ocen na p??rocze ponad 15, mo?e mie? 164 godzin nieobecno?ci z powodu choroby. W?r?d tych godzin nie mo?e by? wi?cej ni? 50 nieusprawiedliwionych. Rodzice maj? prawo usprawiedliwi? do 10 dni nieobecno?ci, ale nie wi?cej jak 2 dni pod rz?d. Reszta nieobecno?ci mo?e by? usprawiedliwione tylko i wy??cznie usprawiedliwieniem lekarskim. Usprawiedliwienia te musz? by? dostarczone nauczycielowi odpowiedzialnemu za dan? klas? w ci?gu 10 dni roboczych od powrotu ucznia do szko?y. Rodzice lub opiekunowie b?d? powiadamiani o ca?o?ci godzin nieobecnych dopiero od 30 godzin oraz pod koniec miesi?ca telefonicznie lub poczt?. 12) Rodzice b?d? informowani w ka?dym miesi?cu o dniu wyznaczonym, w kt?rym mog? zasi?gn?? informacji dotycz?cych swoich dzieci i ich post?p?w w nauce. 13) Na terenie szko?y czynny b?dzie sklepik szkolny, w kt?rym b?d? sprzedawane produkty dozwolone prawnie. Podpis ucznia (imi? i nazwisko) Podpis rodzica (imi? i nazwisko)

Ουρδού

Πακιστανικά (Ουρδού)

Μετάφραση σε ΟΥΡΔΟΥ, επίσημη γλώσσα του Πακιστάν: Τεμούρ Ταρίκ, μαθητής - διαπολιτισμικός μεσολαβητής της Γ' Τάξης - Ειδικότητα Πληροφορικής, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών. Μετάφραση Τεμούρ Ταρίκ ΓΠΔ 2011-12

 

Βουλγαρικά

Βουλγαρικά

Μετάφραση σε Βουλγαρικά: Τσομπανίκοβα Ντανιέλα, μαθήτρια - διαπολιτισμική μεσολαβήτρια της Γ' Τάξης - Ειδικότητα Πληροφορικής, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών. ???????????????????, ????????????????????????????????????????????. 1) ?????? ?? ??????? ??? 08:15. ???? ?????????? ???????? ?? ????? ??????? 7 ?????? ????. ??????? 4 ???? ?? ? ??????????? 45 ??????, 5?, 6?? ? 7? ?? ? ??????????? 40 ??????. ????? ???????? ??? ?????????? ? ??? ???????? ???????????????: ??????? ? ?????????? ?? ?? 5 ?????? ? ?????????? ??? ????? ??? ?? ?? 10 ??????. ???? ?? ??????? ??? 14:00 2) ????????? ?????? ? ????????? ? ?????? ?????????. ???? ??? ?? ? ????????? ????????? ? ????. ????????? ????? ?? ????????? ?????? ? ????????? ?? ?? ? ? ?????. 3) ???? ???? ????????? ??????? ? ?????????, ?????????? ?? ? ????????? ???? ???? ?? ??????? ??? ??? ? ?????????? ?? ????????? ? ??????????, ???? ???? ??????? ? ??????????. 4) ?? ????? ?? ??? ?? ? ????????? ????????? ?? ????? ????? ???????? ????. 5) ?????????? ?? ???????? ???? ? ????????? ???? ??? ? ?????. 6) ????????? ? ???? ?? ? ????????? ?? ???? ????? ???? ???????, ???????? ? ??. , ????? ??? ?? ?? ??????? ?? ?????????? ??????????. 7) ?? ? ????????? ???????????? ?? GSM-? ??? ?? ????? ?????????? ?????, ? ???? ?? ????? ?? ???. 8) ?????? ?? ?? ?????? ?? ????????? ? ?????????, ?? ?? ????? ??? ???????? ????? ???????? ? ???????, ? ?? ?? ???????? ?????????? ? ????????? ?? ??????. 9) ?? ? ????????? ???????? ? ?????? ????????? ?? ?????????. 10) ????????????? ?????? ??????? ?? ???????? ????, ????? ?? ????????? ?? ?????????. 11) ??????????? ?? ????????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?? ??? 114 ??? ??? ??????? ??? ?????? ?? ????????? ??? 15, ?? 164. ?? ??? ?????? ?????? ?? 50 ?? ?? ??????????. ????????? ??? ????? ?? ?????? ??? ????? 10 ??? ? ?? ?????? ?? 2 ?????????????? ???. ?????????? ????????? ?????? ?? ?? ??????? ? ??????? ?? ?????? ??? ???????. ????????????? ??????? ?? ????? ?? ???????? ?????? ? ???? ?? 10 ??????? ???, ???? ???? ??????? ?? ? ?????? ?? ???????. ?????????? ?? ??????????? ?? ??????????? ???? ??????? 30 ????????? ? ?????? ?? ????? ?????, ? ????? ??? ?? ????????. 12) ?????????? ? ???????????? ?? ????????? ????? ????? ????? ?? ?? ????? ??? ??? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????????. 13) ?????????? ?????? ???????? ? ????? ?? ???????? ??????????? ?? ?????? ??????? ? ?? ????????? ?? ??????, ?????????? ? ????????? ?? ?????????????? ?? ????????. ???????: ????????: ???, ???????: ???, ???????:

Αρμενικά

Αρμενικά

Μετάφραση σε Αρμενικά: Αγκνέσα Γκεβοργκιάν, μαθήτρια - διαπολιτισμική μεσολαβήτρια της Γ' Τάξης - Ειδικότητα Πληροφορικής, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

????????????, ????????????, ????????? ?? ???????????? ?????????????? ????? ??????? ???????? ????????? ?????? ????????? ?? ??????????? ????????? ?? EPAL ?????? ???? ???????????, ?? ????? ?? ???????? ??????????. 1) ?????? ??????? ?? ???? 08:15:?????? ?????? ?? 7 ???:?????? 4???? 45???? ?,5,6,7, 40 ????:????? ?? ?????? ????????????? 5???? ?,????? ????????????? 10???? ?:?????? ????????? ?? ????14:00: 2)????????????? ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ?????????:??????????? ???? ?????? ????????? ?:??????? ???????? ????? ? ?????? ??????: 3)??? ??????????? ?????? ?? ????? ?????? ???????????? ???? ??????? ???? ??? ??????? ????????????? ??? ????????? ??? ????????? ?: 4)?????????? ????? ????????? ???????????? ??? ???????????? ???? ???????? ????? : 5)????????? ????? ???????????? ? ????? ??????? ????? ???????? ?????????????: 6)?????? ?????? ?? ???????????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? ?????? ???????, ??????????, ????? ?? ????? ?????? ???????????:: 7)?? ???????????? ?????????? ??????? ??? ??? ???????????? ??????? ?????? ???????:: 8)????? ????? ???????? ???????????? ??? ??????, ?? ?? ?? ????, ??? ?????? ??????? ?? ?????????? ???? ?????????: 9)?? ???????????? ????? ????? ??????????? ?????? : 10)??????????? ?????? ????? ?? ????????,?? ????????? ?????? ?: 11)?????????? ???????? ??? ??????????? ? ????????????,?????? ???? 114 ????? ,??? ???????? ???? ????? ??????????? ????? 15 ,?????? 164:??? ??????????? ?????? ????????? ???? ????? 50-??:????????? ???????? ???? ?????????? ?????? ??? ?????? ????????????? ?? ?? ?????, ??? ????? ?????????? ????:??????? ????? ??????? ???? ?????????? : 12)???????? ?? ???????????? ??????????? ?????? ??????? ??? ???? ????? ?? ??? ???? ???? ?, ?? ???? ????????? ?? ????????? ??????? ??????????? : 13)??????? ? ?????? ????????, ??? ????????? ? ???????????? ???????????? ?? ????????? ?????? ????? ?? ????????? ???????????? ?? ??????????????? ????????????? ?????? : ??????? ???????? ????? ??????? ????? ???????

Ρωσικά

Ρωσικά

Μετάφραση σε Ρωσικά: Αγκνέσα Γκεβοργκιάν, μαθήτρια - διαπολιτισμική μεσολαβήτρια της Γ' Τάξης - Ειδικότητα Πληροφορικής, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

?????????????? ?????????, ????????? ? ???????? ? ????? ? ???????????? ? ????? ???????????? ??????? ? ??????? ?????????????? ??????? 4 EPAL ?????? ????????, ??? ? ????? ????????? ????????? ???????. 1)???????? 8 : 15 ???? .????? ????, ??? ????? ???? ???????????? 7 ???????? ????? ?????. ?????? 4 ???? 45 ?????, ? ?? ????? ??? 5,6 ? 7 .40 ?????.???????????? ????????? 10 ?????. ????? ????????? 14:00 . 2)??????? ?????? ? ??? ? ???????? ?????????????.????? ???? ???, ?? ??????????? . 3)????? ???????? ?????? ? ?????, ????????? ???????? ????? ????????? ????? ? ?????????? ????????? ? ??????????? ???????????? ????????? ?????? ??? ???????????? ???????? ? ? ?????????? ??????????. 4)????? ??????? ??????? ?? ????? ????? ? ?????????.??????? ????????? ?????? ??? ???????????? ???????? ? ? ?????????? ??????????. 5)??????? ?? ??????? ? ??????? ?? ???, ???? ??????? ???????? ??????????????????. 6)????? ? ??? ????????? ?? ??? ???, ??? ? ???????????????? ????????? ? ?.?. ???? ????? ???????? ??? ?????? ?????????? ????????. 7)?? ?? ?????? ???????????? ????????? ??????? ??? ?????? ??????????? ?????????? ? ??????. 8)?????? ?????????? ??????????? ??????? ? ?????, ? ?? ?????? ??? ???????? ?? ??????, ?? ?????? ? ???????????? ??????? ??? ??????. 9)?? ?????? ?? ???? ?????? ?????. 10)? ???????? ??? ?????? ?? ???????, ??????? ????????????? ???????????. 11)??????? ??????? ?? ???????, ?? ????? ???? 114 ???? ??????? ? ??????? ????????? ?????? 15 , 164.Apo ??? ?? ????? ???? ????????? ????? 50.O ?????? ????? ?????, ????? ????????? ??, ??? ???? 10 ???????? ??? ? ?? ????? ???? ???? ??????, ?????? ?????? ???? ???????? ????? ??? ? ????????, ????????? ?????? ???? ????? ????????????? 10 ??????? ???? ? ???????????? ???????? ?????.? ???????? ? ????? ???? ?????????? .????? ?????? 30 ??????? ?????????? , ? ????? ??????? ?????? ,?? ????? ??? ?? ???????? ? ???????. 12)???????? ? ??????? ????? ???????????????? ??????? ???. ?? ?????? ????????? ? ????? ?????? ????? ? ???????? ?????????? ? ????? ???????????? ? ????? ??????????? ?? ?????????. 13)???????? ? ???????? ????????, ??????? ???????????? ????????? ? ????????? ? ???????? ???? ?? ???????? ? ??????? ???????? ? ???????????? ???????????????. ???????? ?????????, ?????? ??? ??????? ??????????

Αιγυπτιακά

Αιγυπτιακά

Μετάφραση σε Αιγυπτιακά: Μάικελ (Μιχάλης) Μπαχίτ, μαθητής - διαπολιτισμικός μεσολαβητής της Β' Τάξης - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

Ρουμανικά

Ρουμανικά

Μετάφραση σε Ρουμανικά από την ΑΛΙΝΑ ΚΟΚΟΣ

ANUN?AREA ELEVILOR, P?RIN?ILOR ?I TUTORILOR DESPRE FUNC?IONAREA LOCALULUI ?COLAR Pe baza legilor ?i deciizilor aplicate la moment, adunarea profesorilor al 10 ΕΠΑΛ ATENAS v? informeaz? c? pentru func?ionarea ?colii se aplic? urm?toarele: 1 ?nceputul lec?iilor la 08.15. Dup? adunarea de diminea?? urmeaz? 7 ore didactice. Primele 4 ore dureaz? 45 de minute, ?n timp ce a 5-a, a 6-a si a 7-a or? dureaz? 40 de minute. Recrea?iile dureaz?: prima ?i ultimele dou? c?te 5 minute, ?n timp ce cele 3 intermediare 10 minute. Sf?r?itul lec?iilor este la ora 14.00. 2 Profesorii intr? ?n clase ?i pun absen?ele, dup? care nu se mai permite intrarea nim?nui ?n clas?. Elevii care au ?ntirziat intr? ?n curtea ?colii, unde r?m?n p?n? la sf?r?itul orei didactice. 3 Din momentul ?n care elevii intr? ?n ?coal?, ie?irea lor se permite dup? sf?r?itul orelor didactice sau cu eliberarea directorului ori directorului adjunct ?mpreun? cu tutorele dac? elevul este minor. 4 ?n timpul lec?iilor nu se permite ca elevii s? r?m?na ?n afara claselor. 5 Ie?irea din clas? ?n timpul orei didactice se permite numai cu eliberarea profesorului dac? este nevoie. 6 Intrarea ?n clas? nu se permite cu b?uturi r?coritoare, cu sandwich-uri ?.a., cu excep?ia dac? elevii le p?streaz? pentru urm?toarea recrea?ie. 7 Nu se permite folosirea mobilelor ?i a altor dispozitive electronice ?n clase ?n timpul lec?iilor. 8 Este necesar s? p?str?m proprietatea ?i echipamentul ?colii, s? p?str?m cur??enia, s? nu scriem sau s? desen?m pe b?nci, pe pere?i ?i s? ne folosim de co?ul pentru gunoi. 9 Fumatul este interzis ?n teritoriul ?colii. 10 La recrea?ii, clasele se elibereaz?, fiind ?ncuiate de profesor. 11 Nu este permis ca num?rul absen?elor elevilor datorate cauzelor de s?n?tate s? treac? de 114(sau 164 dac? elevul are ?n trimestru media mai mare de nota 15). Din aceste 114 (respectiv 164) nu se permite s? fie nemotivate mai mult de 50. Tutorele are dreptul s? justifice cel mult 10 zile de absen?e ?i nu mai mult de dou? zile ?n cur?nd. Celelalte sunt necesare s? fie justificate de medic sau spital. Documentele de confirmare se transfer? la dirigintele clasei timp de 10 zile lucr?toare din momentul ?ntoarcerii elevului la ?coal?. Tutorelui se anun?? num?rul absen?elor dup? primele 30 la sf?r?itul fiec?rei luni prin intermediul oficiului po?tal sau telefonului. 12 P?rin?ii ?i tutorii se anun?? cu scrisoare ?n fiecare lun? de ziua vizit?rii ?colii pentru a fi informa?i de performan?a ?i preg?tirea general? a elevilor. 13 ?n localul ?colar func?ioneaz? un bufet care st? la dispozi?ia eleviilor av?nd tot ce se permite de lege. Sunt controlate pre?urile, calitatea ?i igiena sanitar? de c?tre Comisia ?colar? ?i Ministerul S?n?ta?ii.

Φιλιππινέζικα

Φιλιππινέζικα

Μετάφραση σε tagalog - γλώσσα Φιλιππίνων: Μπράιαν Ντουμάουα μαθητής - διαπολιτισμικός μεσολαβητής της Β' Τάξης - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών και Χάιντι Ντουμάουα - γονέας.

Αλβανικά

Αλβανικά

Μετάφραση σε Αλβανική Γλώσσα

INFORMIMI STUDENTEVE, PRINDERVE DHE KUJDESTAREVE PER FUNKSIONIMIN E SHKOLLES Sipas ligjeve ekzistuese dhe vendimet e shoqates se profesoreve i 4 EPAL I ATHINES ju njofton se operacioni i shkolles ne vijim zbatohen te poshtmet: 1) Fillimi 08:15. Pas mbledhjes e mengjesit behen 7 ore mesim.4 oret e para zgjasin 45 minuta ndersa e pesta e gjashta dhe e shtata zgjasin 40 minuta. 2) Mesuesit hyjne ne sallat e klasave dhe shkruajn mungesat.Pas raportimit e ture nuk lejohet hyrja ne klas.Studenter qe jan vonuar hyjne ne shkoll por rin ne oborr. 3) Kur studenter hyjne ne shkoll dalja lejohet pas fundit e mesimeve ose me lejen e drejtorit ose te deputetit dhe kujdestarit po qe studenti mbi 18 vjeC. 4) Ne oret e mesimit nuk lejohet studentet te rin jashte klases. 5) Dalja nga klasa ne oret e mesimit lejohet vetem ne rast urgjence dhe me lejen e mesusit. 6) hyrja ne klas nuk lejohet ature qe kan pije ore per te ngren me vete lejohet vetem po e mbakten per pushimin. 7) Nuk lejohet perdorimi i telefonit ose pajisje te tjeter elektronike brenda klases ne oret e mesimit. 8) Duhet te kujdeemi per pastertin e shkolles, nuk duhet te ngjurosim tavolinat ose muret dhe duhet te perdorim koshat e plehrave. 9) Nuk lejohet duhani ne shkoll. 10) Te pushimet te gjithe dalin jashte klases te cilat kucen nga mesusi. 11) Mungesat e studenteve qe jan ber per shkak smundje nuk mund te jen mbi 114 ose po studenti pat mesatar mbi 15 ato mund te jen 164.Nga ato pa justifikim nuk mund te jen mbi 50.Kujdestari ka leje te justifikojne te shumtit 10 dit dhe jo me shum se 2 dit njera mbas tjetres.Te tjerat duhet te jen justifikuar nga doktor ose spital.Tejustifikuarat duhet te jepen tek mesusi pergjegjes per ate klas brenda 10 dieve nga kthimi i studentit ne shkoll.Kujdestaret informohen per mundesat pas 30 mungesa dhe ne fund te cdo muaj me post ose telefon. 12) Prinderit dhe kujdestaret do informohen me post per diten qe mund te vijne ne shkoll cdo muaj te informohen per performancen e studenteve. 13) Brenda shkolles ka restorant qe ofron studenteve te parashikuara nga ligji dhe te kontrolluar cmime te cilesis dhe kallaj higjienes nga komiteti dhe ministrija se shendetesise. Studenti i informuar kujdestar emer mbiemer: emer mbiemer: