User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Οργάνωση & Λειτουργία

H Λειτουργία του Σχολείου σε 9 γλώσσες

Η Λειτουργία του Σχολείου σε 9 γλώσσες

Κατεβάστε την Ενημέρωση για τη Λειτουργία του Σχολείου σε 9 Γλώσσες σε Word 2007 ή PDF

Ελληνικά

Με βάση τους μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμους και αποφάσεις ο σύλλογος καθηγητών του 4ου ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ σας ενημερώνει ότι για τη λειτουργία του σχολείου ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Έναρξη 8:15 π.μ. Μετά την πρωινή συγκέντρωση ακολουθούν 7 διδακτικές ώρες μαθήματος. Οι πρώτες 4 ώρες διαρκούν 45 λεπτά, ενώ η 5η, 6η και η 7η διαρκούν 40 λεπτά. Μεσολαβούν διαλείμματα με την ακόλουθη διάρκεια: το πρώτο και τα δύο τελευταία 5 λεπτών ενώ τα τρία ενδιάμεσα 10 λεπτών. Λήξη μαθημάτων 2μ.μ.
 2. Οι καθηγητές μπαίνουν στις αίθουσες των τάξεων και παίρνουν απουσίες. Μετά την προσέλευσή τους, δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα. Οι μαθητές που έχουν καθυστερήσει μπαίνουν στο σχολείο, αλλά μένουν στο προαύλιο.
 3. Όταν οι μαθητές μπουν στο σχολείο, η έξοδος τους επιτρέπεται μετά τη λήξη των μαθημάτων ή με την άδεια του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του και του κηδεμόνα, εφόσον ο μαθητής είναι ανήλικος.
 4. Σε ώρες μαθήματος δεν επιτρέπεται οι μαθητές να παραμένουν εκτός των αιθουσών.
 5. Η έξοδος από την αίθουσα σε ώρα μαθήματος επιτρέπεται μόνο για λόγους ανάγκης και μετά από άδεια του καθηγητή.
 6. Η είσοδος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται για όσους έχουν αναψυκτικά, σάντουιτς κ.α., εκτός εάν τα φυλάξουν για το επόμενο διάλλειμα.
 7. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εντός των αιθουσών διδασκαλίας σε ώρες μαθήματος.
 8. Πρέπει να φροντίζουμε για την διατήρηση της καθαριότητας του σχολείου, να μη γράφουμε ή να ζωγραφίζουμε πάνω στα θρανία, στους τοίχους και να χρησιμοποιούμε τα καλάθια απορριμμάτων.
 9. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.
 10. Στα διαλείμματα όλοι αποχωρούν από τις αίθουσες, οι οποίες κλειδώνονται από τον καθηγητή.
 11. Οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε ασθένεια, δεν μπορεί να είναι πάνω από 114 ή εφόσον ο μαθητής έχει μέσο όρο τετραμήνων μεγαλύτερο από 15, τις 164. Από αυτές δεν μπορεί να είναι αδικαιολόγητες περισσότερες από 50. Ο κηδεμόνας έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες απουσίες και όχι πάνω από δύο συνεχόμενες ημέρες. Οι υπόλοιπες πρέπει να είναι δικαιολογημένες από γιατρό ή νοσοκομείο. Τα δικαιολογητικά απουσιών πρέπει να δίνονται στον υπεύθυνο του τμήματος εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Οι κηδεμόνες ενημερώνονται για το σύνολο των απουσιών μετά τις πρώτες 30 απουσίες και κατόπιν στο τέλος κάθε μήνα με ταχυδρομική επιστολή ή τηλεφώνημα.
 12. Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα ενημερώνονται με επιστολή για τη μέρα που θα μπορούν να έρχονται στο σχολείο κάθε μήνα και να ενημερώνονται για την επίδοση και τη γενική εικόνα των μαθητών.
 13. Εντός του σχολείου λειτουργεί κυλικείο που παρέχει στους μαθητές τα προβλεπόμενα από το νόμο. Ελέγχεται για τις τιμές την ποιότητα και την υγιεινή από την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου και το Υπουργείο Υγείας.

Ενημερώθηκα,

Ο/Η μαθητής/τρια Ο/Η κηδεμόνας

Πολωνικά

Πολωνικά

Μετάφραση στα πολωνικά: Ζαμπορνιάκ Φίλιππος, μαθητής - διαπολιτισμικός μεσολαβητής της Α' Τάξης του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE FUNKCJUNOWANIA SZKOŁY

Na podstawie obowiązujących praw i decyzji komitet nauczycielski Technikum nr.4 w Atenach powiadamia rodziców i opiekunów o działalności szkoły: 1) 8:15- rozpoczęcie 7-mio godzinnego planu lekcyjnego. Pierwsze 4 godziny lekcyjne trwają po 45 minut, 5-a, 6-a i 7-a po 40 minut. Przerwy międzylekcyjne: pierwsza i dwie ostatnie po 5 minut, pozostałe po 10 minut. Koniec zajęć lekcyjnych-godzina 14:00 2) Nauczyciele wchodzą do klas, sprawdzają obecność uczniów. Po ich wejściu nie wolno uczniom już wchodzić do klasy. Spóźnieni uczniowie wchodzą na teren szkoły i czekają na boisku. 3) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły aż do zakończenia godzin lekcyjnych poza wyjątkiem: zezwolenia dyrektora lub rodziców-opiekunów, jeżeli dziecko jest niepełnoletnie. 4) Podczas lekcji uczniowie nie mogą przebywać poza klasą. 5) Wyjście z klasy podczas lekcji jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela z poważnych powodów. 6) Nie jest dozwolone spożywanie posiłków i picie napojów w klasie, posiłki i napoje muszą być schowane i spożyte podczas następnej przerwy poza klasą lekcyjną. 7) Zabronione jest używanie telefonów komórkowych lub innych sprzętów elektronicznych podczas lekcji. 8) Uczniowie są zobowiązani dbać o czystość szkoły, wyrzucać śmieci do kosza na śmieci, zabronione jest pisanie i malowanie na ławkach oraz ścianach. 9) Zabronione jest palenie papierosów we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. 10) Podczas przerw wszyscy uczniowie zobowiązani są opuścić klasy, ponieważ pomieszczenia są zamykane przez nauczycieli. 11) Nieobecność z powodu choroby nie może przekroczyć liczby 114, jeżeli uczeń otrzymał średnią ocen na półrocze ponad 15, może mieć 164 godzin nieobecności z powodu choroby. Wśród tych godzin nie może być więcej niż 50 nieusprawiedliwionych. Rodzice mają prawo usprawiedliwić do 10 dni nieobecności, ale nie więcej jak 2 dni pod rząd. Reszta nieobecności może być usprawiedliwione tylko i wyłącznie usprawiedliwieniem lekarskim. Usprawiedliwienia te muszą być dostarczone nauczycielowi odpowiedzialnemu za daną klasę w ciągu 10 dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły. Rodzice lub opiekunowie będą powiadamiani o całości godzin nieobecnych dopiero od 30 godzin oraz pod koniec miesiąca telefonicznie lub pocztą. 12) Rodzice będą informowani w każdym miesiącu o dniu wyznaczonym, w którym mogą zasięgnąć informacji dotyczących swoich dzieci i ich postępów w nauce. 13) Na terenie szkoły czynny będzie sklepik szkolny, w którym będą sprzedawane produkty dozwolone prawnie. Podpis ucznia (imię i nazwisko) Podpis rodzica (imię i nazwisko)

Ουρδού

Πακιστανικά (Ουρδού)

Μετάφραση σε ΟΥΡΔΟΥ, επίσημη γλώσσα του Πακιστάν: Τεμούρ Ταρίκ, μαθητής - διαπολιτισμικός μεσολαβητής της Γ' Τάξης - Ειδικότητα Πληροφορικής, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών. Μετάφραση Τεμούρ Ταρίκ ΓΠΔ 2011-12

 

Βουλγαρικά

Βουλγαρικά

Μετάφραση σε Βουλγαρικά: Τσομπανίκοβα Ντανιέλα, μαθήτρια - διαπολιτισμική μεσολαβήτρια της Γ' Τάξης - Ειδικότητα Πληροφορικής, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών. Информациязаученици, родителиинастойницизауправлениетонаучилището. 1) Начало на учебния ден 08:15. След сутришното събиране на двора следват 7 учебни часа. Първите 4 часа са с продължение 45 минути, 5я, 6ия и 7я са с продължение 40 минути. Между часовете има междучасия с със следната продължителност: Първото и последното са по 5 минути а останалите три между тях са по 10 минути. Край на учебния ден 14:00 2) Учителите влизат в класовете и вземат отсъствия. След тях не е позволено влизането в клас. Учениците които са закъснели влизат в училището но не и в класа. 3) След като учениците влезнат в училището, излизането им е позволено след края на учебния ден или с разрешение на директора и настойника, след като ученика е пълнолетен. 4) По време на час не е позволено учениците да стоят извън класните стаи. 5) Излизането от класната стая е позволено само ако е нужно. 6) Влизането в клас не е позволено за тези които имат напитки, сандвичи и др. , освен ако не ги запазят за следващото междучасие. 7) Не е позволено използването на GSM-и или на други илектронни уреди, в клас по време на час. 8) Трябва да се грижим за чистотата в училището, да не пишем или рисуваме върху чиновете и стените, и да си хвърляме отпадъците в кошчетата за боклук. 9) Не е позволено пушенето в всички помещения на училището. 10) Вмеждучасията всички излизат от класните стаи, които се заключват от учителите. 11) Отсъствията на учениците които се дължат на болест неможе да са над 114 или ако ученика има оценка за сроковете над 15, са 164. От тях неможе повече от 50 да са неизвинени. Родителят има право да извини най много 10 дни и не повече от 2 последователни дни. Останалите отсъствия трябва да се извинят с бележка от доктор или болница. Извинителните бележки се дават на класният учител в срок от 10 работни дни, след като ученика се е върнал на училище. Родителите се осведомяват за отсъствията след първите 30 отсъствия и накрая на всеки месец, с писмо или по телефона. 12) Родителите и настойниците ще получават писмо всеки месец за да знаят кой ден могат да дойдат да научат за успеха на учениците. 13) Вучилището работи павилион в които се продават позволените от закона закуски и се проверява за цените, качеството и чистотата от министерството на здравето. Ученика: Родителя: Име, фамилия: Име, фамилия:

Αρμενικά

Αρμενικά

Μετάφραση σε Αρμενικά: Αγκνέσα Γκεβοργκιάν, μαθήτρια - διαπολιτισμική μεσολαβήτρια της Γ' Τάξης - Ειδικότητα Πληροφορικής, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

Տեղեկացնելով, ուսանողներին, ծնողներին ու խնամակալները գործունեության համար դպրոցին Համաձայն նախկինում գործող օրենքների եւ որոշումների կատարվում են EPAL Աթենքի չորս ուսուցիչներ, որ դպրոց են հետեւյալ պայմանները. 1) Դասերը սկսվում են ժամը 08:15:Դասերը տեվում են 7 ժամ:Արաջին 4Ժամը 45րոպե է,5,6,7, 40 րոպե:Առաջի եվ վերջին դասամիջոցները 5րոպե է,միջին դասամիջոցները 10րոպե է:Դասերը ավարտվում են ժամը14:00: 2)Ուսուչիչնները մտնում են դասարան եվ բացակաները նշանակում:Նշանակումից հետո մուտքը արքելվում է:Ուշացող աշակերտը մնում է դպրոցի բակում: 3)Երբ աշակերտները մտնում են դպրոց մուտքը թոյլատրվումե դասի ավարտից հետո կամ տնօրենի թույտվությամբ կամ խնամակալի եթե անչափահաս է: 4)դասարանում ժամվա ընթացքում ուսանողներին չեն թույլատրվում մնալ դահլիճից դուրս : 5)Դասարանից դուրս թույլատրվում է միայն պահանջի համար ուսուցչի թույտվությամբ: 6)Մուտքը դահլիճ չի թույլատրվում նրանց համար ովքեր իրեց հետ ունեն ոգելից ըմպելիք, սենդվիչներ, կարող են պահել հաջորդ դասամիջոցին:: 7)Չի թույլատրվում օգտագործել բջջային կամ այլ էլեկտրոնային սարքերը դասերի ժամերին:: 8)Պետքե խնամք պահպանել մաքրությունը այդ դպրոցի, եւ ոչ թե գրել, կամ նկարել պատերին եւ օգտագործել աղբի զամբյուղը: 9)Չի թույլատրվում ծխելը բոլոր ոլորտներում դպրոցի : 10)Դասամիջոցին բոլորը լքում են դասարանը,եվ ուսուցիչը փակում է: 11)Բացակաները աշակերտի որը վերաբերվում է հիվանդության,չպետքե լինի 114 բարձր ,եթե աշակերտը ունի միջին կիսամյակում բարձր 15 ,մինչեվ 164:Այս բացականները չպետքե անհարգելի լինի բարձր 50-ից:Խնամակալը իրավունք ունի հիմնավորել առաջին իսկ օրերից բացակայության եւ ոչ ավելի, քան երկու հաջորդական օրեր:Մնացացը պետքե հարգելի լինի բժիշկներից : 12)Ծնողներն ու խնամակալները կտեղեկացվեն մինչեւ նամակով օրը դուք կարող եք գալ ամեն ամիս է, եւ լսել կատարումը եւ ընդհանուր պատկերը ուսանողների : 13)Գործում է դպրոցի ճաշարանը, որն ապահովում է ուսանողներին կանոնադրական եւ ստուգվում էգների որակի եւ հիգիենայի հանձնաժողովի եւ առողջապահության նախարարության կողմից : Աշակերտ Խնամակալ Անուն Ազանուն Անուն Ազանուն

Ρωσικά

Ρωσικά

Μετάφραση σε Ρωσικά: Αγκνέσα Γκεβοργκιάν, μαθήτρια - διαπολιτισμική μεσολαβήτρια της Γ' Τάξης - Ειδικότητα Πληροφορικής, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

Информирование студентов, родителей и опекунов в школу В соответствии с ранее существующих законов и решений осуществляются Учителя 4 EPAL Афинах сообщает, что в школе действуют следующие условия. 1)Открытие 8 : 15 утра .После того, как утром след концентрация 7 обучение часов уроки. Первые 4 часа 45 минут, в то время как 5,6 и 7 .40 минут.посредничать последние 10 минут. Уроки кончаются 14:00 . 2)Учители входят в зал и правеяют отсутствующих.После явка Тош, не разрешается . 3)Когда студенты входят в школу, позволила оставить после окончания курса с разрешения директора и заместителя опекувремени позволяет только для чрезвычайных ситуаций и с разрешения профессора. 4)После учителя ученики не могут войти в классзала.времени позволяет только для чрезвычайных ситуаций и с разрешения профессора. 5)Выходим из комнаты в течение на Тия, если студент является несовершеннолетним. 6)Войдя в зал разрешено не для тех, кто с прохладительными напитками и т.д. если место хранения для вашего следующего перерыва. 7)Вы не можете использовать мобильный телефон или другие электронные устройства в классе. 8)Должны обеспечить поддержание чистоты в школе, а не писать или рисовать на столах, на стенах и использовать корзину для мусора. 9)Не курить во всех сферах школи. 10)В перерыве все уходят из комнаты, которые заблокированы профессором. 11)Студент прогулы по болезни, не может быть 114 если студент в среднем полугодия старше 15 , 164.Apo них не может быть оправдано более 50.O опекун имеет право, чтобы оправдать то, что поли 10 выходные дни и не более двух дней подряд, баланс должен быть оправдан врачу или в больницу, документы должны дать главы объединителем 10 рабочих дней с возвращением студента школа.И опекунов в курсе всех отсутствий .После первых 30 личного отсутствия , в конце каждого месяца ,по почте или по телефону к опекуну. 12)Родители и опекуны будут проинформированы письмом дня. Вы можете приходить в школу каждый месяц и получать информацию о своей деятельности и общее впечатление от студентов. 13)Работает в школьной столовой, которая обеспечивает студентов с уставными и проверил цены на качество и гигиена Комитета и Министерства здравоохранения. Студенты Обновлено, опекун Имя Фамилия ИмяФамилия

Αιγυπτιακά

Αιγυπτιακά

Μετάφραση σε Αιγυπτιακά: Μάικελ (Μιχάλης) Μπαχίτ, μαθητής - διαπολιτισμικός μεσολαβητής της Β' Τάξης - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

Ρουμανικά

Ρουμανικά

Μετάφραση σε Ρουμανικά από την ΑΛΙΝΑ ΚΟΚΟΣ

ANUNȚAREA ELEVILOR, PĂRINȚILOR ȘI TUTORILOR DESPRE FUNCȚIONAREA LOCALULUI ȘCOLAR Pe baza legilor şi deciizilor aplicate la moment, adunarea profesorilor al 10 ΕΠΑΛ ATENAS vă informează că pentru funcționarea școlii se aplică următoarele: 1 Începutul lecțiilor la 08.15. După adunarea de dimineață urmează 7 ore didactice. Primele 4 ore durează 45 de minute, în timp ce a 5-a, a 6-a si a 7-a oră durează 40 de minute. Recreațiile durează: prima și ultimele două câte 5 minute, în timp ce cele 3 intermediare 10 minute. Sfârșitul lecțiilor este la ora 14.00. 2 Profesorii intră în clase și pun absenţele, după care nu se mai permite intrarea nimănui în clasă. Elevii care au întirziat intră în curtea școlii, unde rămân până la sfârșitul orei didactice. 3 Din momentul în care elevii intră în școală, ieșirea lor se permite după sfârșitul orelor didactice sau cu eliberarea directorului ori directorului adjunct împreună cu tutorele dacă elevul este minor. 4 În timpul lecțiilor nu se permite ca elevii să rămâna în afara claselor. 5 Ieșirea din clasă în timpul orei didactice se permite numai cu eliberarea profesorului dacă este nevoie. 6 Intrarea în clasă nu se permite cu băuturi răcoritoare, cu sandwich-uri ş.a., cu excepția dacă elevii le păstrează pentru următoarea recreație. 7 Nu se permite folosirea mobilelor și a altor dispozitive electronice în clase în timpul lecțiilor. 8 Este necesar să păstrăm proprietatea și echipamentul școlii, să păstrăm curățenia, să nu scriem sau să desenăm pe bănci, pe pereți și să ne folosim de coșul pentru gunoi. 9 Fumatul este interzis în teritoriul școlii. 10 La recreații, clasele se eliberează, fiind încuiate de profesor. 11 Nu este permis ca numărul absențelor elevilor datorate cauzelor de sănătate să treacă de 114(sau 164 dacă elevul are în trimestru media mai mare de nota 15). Din aceste 114 (respectiv 164) nu se permite să fie nemotivate mai mult de 50. Tutorele are dreptul să justifice cel mult 10 zile de absențe și nu mai mult de două zile în curând. Celelalte sunt necesare să fie justificate de medic sau spital. Documentele de confirmare se transferă la dirigintele clasei timp de 10 zile lucrătoare din momentul întoarcerii elevului la școală. Tutorelui se anunță numărul absențelor după primele 30 la sfârșitul fiecărei luni prin intermediul oficiului poștal sau telefonului. 12 Părinții și tutorii se anunță cu scrisoare în fiecare lună de ziua vizitării şcolii pentru a fi informaţi de performanța și pregătirea generală a elevilor. 13 În localul școlar funcționează un bufet care stă la dispoziția eleviilor având tot ce se permite de lege. Sunt controlate prețurile, calitatea și igiena sanitară de către Comisia Școlară şi Ministerul Sănătații.

Φιλιππινέζικα

Φιλιππινέζικα

Μετάφραση σε tagalog - γλώσσα Φιλιππίνων: Μπράιαν Ντουμάουα μαθητής - διαπολιτισμικός μεσολαβητής της Β' Τάξης - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών και Χάιντι Ντουμάουα - γονέας.

Αλβανικά

Αλβανικά

Μετάφραση σε Αλβανική Γλώσσα

INFORMIMI STUDENTEVE, PRINDERVE DHE KUJDESTAREVE PER FUNKSIONIMIN E SHKOLLES Sipas ligjeve ekzistuese dhe vendimet e shoqates se profesoreve i 4 EPAL I ATHINES ju njofton se operacioni i shkolles ne vijim zbatohen te poshtmet: 1) Fillimi 08:15. Pas mbledhjes e mengjesit behen 7 ore mesim.4 oret e para zgjasin 45 minuta ndersa e pesta e gjashta dhe e shtata zgjasin 40 minuta. 2) Mesuesit hyjne ne sallat e klasave dhe shkruajn mungesat.Pas raportimit e ture nuk lejohet hyrja ne klas.Studenter qe jan vonuar hyjne ne shkoll por rin ne oborr. 3) Kur studenter hyjne ne shkoll dalja lejohet pas fundit e mesimeve ose me lejen e drejtorit ose te deputetit dhe kujdestarit po qe studenti mbi 18 vjeC. 4) Ne oret e mesimit nuk lejohet studentet te rin jashte klases. 5) Dalja nga klasa ne oret e mesimit lejohet vetem ne rast urgjence dhe me lejen e mesusit. 6) hyrja ne klas nuk lejohet ature qe kan pije ore per te ngren me vete lejohet vetem po e mbakten per pushimin. 7) Nuk lejohet perdorimi i telefonit ose pajisje te tjeter elektronike brenda klases ne oret e mesimit. 8) Duhet te kujdeemi per pastertin e shkolles, nuk duhet te ngjurosim tavolinat ose muret dhe duhet te perdorim koshat e plehrave. 9) Nuk lejohet duhani ne shkoll. 10) Te pushimet te gjithe dalin jashte klases te cilat kucen nga mesusi. 11) Mungesat e studenteve qe jan ber per shkak smundje nuk mund te jen mbi 114 ose po studenti pat mesatar mbi 15 ato mund te jen 164.Nga ato pa justifikim nuk mund te jen mbi 50.Kujdestari ka leje te justifikojne te shumtit 10 dit dhe jo me shum se 2 dit njera mbas tjetres.Te tjerat duhet te jen justifikuar nga doktor ose spital.Tejustifikuarat duhet te jepen tek mesusi pergjegjes per ate klas brenda 10 dieve nga kthimi i studentit ne shkoll.Kujdestaret informohen per mundesat pas 30 mungesa dhe ne fund te cdo muaj me post ose telefon. 12) Prinderit dhe kujdestaret do informohen me post per diten qe mund te vijne ne shkoll cdo muaj te informohen per performancen e studenteve. 13) Brenda shkolles ka restorant qe ofron studenteve te parashikuara nga ligji dhe te kontrolluar cmime te cilesis dhe kallaj higjienes nga komiteti dhe ministrija se shendetesise. Studenti i informuar kujdestar emer mbiemer: emer mbiemer: